Wisuda ke-47 Sekolah Tinggi Teologi Cipanas
8 Desember 2021

Program Studi Sarjana Teologi (S.Th) ke-37
Program Studi Magister Teologi (M.Th) ke-19
Program Studi Doktor (Dr.) ke-8