Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Cipanas Ke-43
Rabu, 23 Agustus 2017

Sarjana Teologi (S.Th) Ke-33
Magister Divinitas (M.Div) Ke-20
Doktor Ministri (D.Min) Ke-5
Magister Teologi (M.Th) Ke-15
Doktor Teologi (Dr.) Ke-4