Wisuda ke-45 Tgl. 28 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Teologi Cipanas
Sarjana Teologi (S.Th) ke-35
Magister Teologi (M.Th) ke-17
Doktor (Dr.) ke-6