Rabu, 16 Desember 2020
Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Cipanas ke-46
Program Sarjana Teologi ke-36
Program Magister Teologi ke-18
Program Doktor ke-7